Αποτελεί το μεγαλύτερο τομεακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 υποστηρίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση όπου εντοπίζονται αυξημένες ανάγκες, υπηρετώντας τις εθνικές στρατηγικές και προτεραιότητες στους τομείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικών πεδίων, καθώς και των πολιτικών του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Καίριος στόχος είναι να συνεισφέρει καθοριστικά τα επόμενα χρόνια στη μείωση της ανεργίας και κυρίως των νέων, γυναικών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, για την ενίσχυση των δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων και των ψηφιακών, από τον σχολικό/ μαθητικό/ φοιτητικό πληθυσμό.

Με συνολικό  προϋπολογισμό  4.161.594.204 Ευρώ  συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) και από εθνικούς πόρους.

Στοχεύει ειδικότερα:

 • στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους έως 29 ετών εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ),
 • στην ενίσχυση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και στην ενίσχυση της ίσης πρόσβασης, χωρίς αποκλεισμούς, στην εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση,
 • στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης
 • στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ίσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας
 • στην ενδυνάμωση της κοινωνικής καινοτομίας

Διαρθρώνεται στις εξής Προτεραιότητες:

1.  Προτεραιότητα 1 «Οριζόντιες – Συστημικές Παρεμβάσεις»

2.  Προτεραιότητα 2 «Απασχόληση & Αγορά Εργασίας»

3.  Προτεραιότητα 3 «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση»

4.  Προτεραιότητα 4 «Κοινωνική Καινοτομία»

5.  Προτεραιότητα 5 «Απασχόληση των Νέων»

6.  Προτεραιότητα 6 «Επισιτιστική Βοήθεια & Αντιμετώπιση της Υλικής Στέρησης»

7. Προτεραιότητα 7 «Τεχνική Βοήθεια»

Τέλος, περιλαμβάνει μια σειρά από  εμβληματικά έργα στρατηγικής σημασίας, μεταξύ των οποίων, συγκαταλέγεται μια πληθώρα έργων που εστιάζουν στον ψηφιακό εγγραμματισμό και στην απόκτηση και αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Προτεραιότητα 1 “Οριζόντιες – Συστημικές Παρεμβάσεις”

Ανάπτυξη Στρατηγικού πλαισίου και οριζόντιων δράσεων για την υγιή και ενεργό γήρανση λαμβάνοντας υπόψη την «Πράσινη Βίβλο σχετικά με τη Γήρανση» και τις Κατευθυντήριες γραμμές για την ενεργό γήρανση. Το στρατηγικό πλαίσιο αναμένεται να αναδείξει τις ανάγκες των ηλικιωμένων και τις σχετικές υπηρεσίες που θα τις καλύπτουν ώστε να σχεδιαστούν δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που βασίζονται στην κοινότητα ολοκληρωμένου κοινωνικού – εργασιακού χαρακτήρα σε συνδυασμό με ενίσχυση της πρόσβασής τους σε ψηφιακές υπηρεσίες (υγείας, παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, ενσωμάτωσης στην ψηφιακή εποχή, κα).

Προτεραιότητα 2 “Απασχόληση & Αγορά Εργασίας”

 • Απασχόληση & Αγορά Εργασίας: Ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, με ένα εκ των ενδεικτικών τύπο δράσεων τα Προγράμματα κατάρτισης με στόχο την απόκτηση/αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπου δίδεται ιδιαίτερη έμφαση – μεταξύ άλλων – στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία, με στόχευση σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, γυναίκες και νέους.
 • τα Προγράμματα επιδότησης ανέργων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των οποίων προβλέπεται το Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) με έμφαση στην ψηφιακή, πράσινη και γαλάζια οικονομία, σε τομείς αιχμής και κλάδους υψηλής αναπτυξιακής προοπτικής και έξυπνης εξειδίκευσης.
 • τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων για Ανέργους, όπου προβλέπονται προγράμματα ταχύρρυθμης κατάρτισης ανέργων ιδίως μεγαλύτερης ηλικίας, με σκοπό την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού, τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

Προτεραιότητα 3 “Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση”

Προωθούνται και ενσωματώνονται, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, δράσεις που απαντούν στην ανάγκη μετάβασης στον ψηφιακό κόσμο, μέσα από προγράμματα ψηφιακού εκσυγχρονισμού όλων των επιπέδων εκπαίδευσης/κατάρτισης και διασφάλισης της προσβασιμότητας σε όλους. Αυτό θα επιτευχθεί – μεταξύ άλλων – τόσο μέσω της ψηφιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού και της ενσωμάτωσης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, όσο και μέσω της υποστήριξης των μαθητών, καταρτιζόμενων/ μαθητευομένων, φοιτητών για την απόκτηση ουσιαστικών ψηφιακών γνώσεων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται δράσεις για την ανάπτυξη προσβάσιμου σε όλους ψηφιακού περιβάλλοντος μάθησης, την προώθηση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων σε αντικείμενα όπως η κυβερνοασφάλεια και η ρομποτική.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα  θα βρείτε στο σύνδεσμο: Νέο ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»

Target audience
 • Digital skills for the labour force.
 • Digital skills in education.
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Digital technology / specialisation
 • Digital skills
Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
 • Digital Expert
Country
 • Greece
Industry - Field of Education and Training
 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
Type of initiative
 • National initiative
Target group
 • High Achievers
 • Persons requiring employment retraining
 • Persons in tertiary education (EQF 6)
 • Persons who have completed primary education
 • Persons in secondary/compulsory education
 • Persons who have completed tertiary education (EQF 7)
 • Persons in primary education
 • Persons with 0-3 years work experience
 • Persons who have completed tertiary education (EQF 8)
 • Persons who have completed secondary/compulsory education
 • Persons in tertiary education (EQF 7)
 • Persons who have completed tertiary education (EQF 6)
 • Native Speakers
 • Persons with a learning disability
 • Persons in tertiary education (EQF 8)
 • Persons with 3-10 years work experience
 • Persons with 10+ years work experience
 • Migrants
 • Low Achievers
Form of funding
 • Financial Instrument
Διαβάσετε περισσότερα