ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” στους τομείς δραστηριότητας “STEM” (επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών), καθώς και στους τομείς των αξόνων ανάπτυξης της “Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” (Αγροδιατροφή, Βιομηχανία της εμπειρίας, Στήριξη της αλυσίδας αξίας του μετάλλου, Πράσινη καινοτομία, εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με Κ.Α.2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ5003707 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Γυναίκες – εργαζόμενες, επιχειρηματίες, υποψήφιες επιχειρηματίες – στους συγκεκριμένους τομείς αναφοράς, οι οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις επιχειρηματικότητας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Λειτουργία πέντε (5) τμημάτων κατάρτισης με εξειδίκευση των απαραίτητων εκπαιδευτικών
ενοτήτων ανάλογα με τους τομείς εργασίας και τα ενδιαφέροντα των γυναικών που θα
επιλεγούν. Κάθε σεμινάριο κατάρτισης θα έχει διάρκεια τριάντα (30) ώρες επιμερισμένες σε έξι (6)
συνεδρίες (η πρώτη δια ζώσης και οι υπόλοιπες μέσω τηλε-κατάρτισης σύγχρονης και ασύγχρονης). Το ακριβές πρόγραμμα θα καθοριστεί με γνώμονα την διευκόλυνση παρακολούθησης από τους ωφελούμενους. Με την επιτυχή ολοκλήρωση θα χορηγηθεί «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της Δράσης  αποτελεί η δωρεάν κατάρτιση γυναικών (η πρώτη συνεδρία δια ζώσης και οι υπόλοιπες μέσω τηλε-κατάρτισης σύγχρονης και ασύγχρονης) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Τα ενδεικτικά θεματικά πεδία που θα αναπτυχθούν είναι:

 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με την απαιτούμενη ποικιλομορφία στην αγορά εργασίας
 • Κίνητρα και ηγετικές δεξιότητες
 • Δεξιότητες μάρκετινγκ και ψηφιακής επικοινωνίας
 • Αρχές εταιρικού δικαίου
 • Έναρξη, διαχείριση και λογιστική επιχείρησης
 • Προφίλ αστικής ευθύνης και λοιπών ευθυνών
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας στους τομείς του τουρισμού και της αγροδιατροφής
 • Έξυπνες υποδομές και τεχνολογίες στην κατασκευή και την επεξεργασία μετάλλων –
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Έξυπνη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Βιοτεχνολογία και βιοπληροφορική
 • Φαρμακευτικές τεχνολογίες
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιοποίηση πράσινων ΤΠΕ
 • Αξιοποίηση πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Εργαλεία και πρακτικές ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι γυναίκες που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες με ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες.

2. Να έχουν μόνιμη και κύρια κατοικία τους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

3. Να έχουν ηλικία έως σαράντα πέντε (45) ετών, ήτοι να έχουν γεννηθεί έως το 1978.

4. Να είναι γυναίκες – εργαζόμενες ή επιχειρηματίες ή υποψήφιες επιχειρηματίες – στους

συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής Παρασκευή 27/1/2023 και ώρα 16:00.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.inepak.gr/programma-femina/

Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του (KYE) www.kye.com.gr και στην ιστοσελίδα του ΚΔΒΜ ΙΝΕΠΑΚ https://www.inepak.gr/

Organization
Target audience
 • Digital skills for the labour force.
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Digital technology / specialisation
 • Digital skills
Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
Country
 • Greece
Industry - Field of Education and Training
 • Basic programmes and qualifications
 • Generic programmes and qualifications not further defined
Target language
 • Greek
Type of initiative
 • National initiative
Target group
 • Persons requiring employment retraining
Typology of training opportunities
 • Educational programme
Learning activity
 • educational programme
Assessment type
 • Blended
Training duration
 • Up to 4 weeks
Attending fee
Free
Certificate/credential fee
Free
Type of training record
 • Single offer
Effort
 • Part time light
Credential offered
 • Learning activity
Self-paced course
No
Διαβάσετε περισσότερα