Η πρωτοβουλία «Σύμφωνο για τις δεξιότητες» (Pact for Skills) που παρουσιάστηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10 Νοεμβρίου 2020, αποτελεί ένα κοινά αποδεκτό μοντέλο δέσμευσης των Ευρωπαίων εταίρων για τον σχεδιασμό και την οργάνωση αναπτυξιακών πολιτικών σχετικά με τις δεξιότητες. Το «Σύμφωνο» συσπειρώνει ένα ευρύ σύνολο ενδιαφερόμενων φορέων σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (για παράδειγμα: κρατικές αρχές, δημόσια ιδρύματα, υπηρεσίες απασχόλησης, πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, ερευνητές και ακαδημαϊκοί φορείς, κοινωνικοί εταίροι, ιδιωτικές εταιρείες, εμπορικά επιμελητήρια και διάφοροι διατομεακοί οργανισμοί από τις βιομηχανίες της ΕΕ) αποσκοπώντας:

στη στήριξη μίας δίκαιης και ανθεκτικής οικονομικής ανάκαμψης

στην επίτευξη των στόχων της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης

στην υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιομηχανία και τις ΜμΕ.

Το «Σύμφωνο για τις Δεξιότητες» είναι η πρώτη από την σειρά σημαντικών δράσεων του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου Δεξιοτήτων, που θεμελιώνεται  στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που προσχωρούν στο «Σύμφωνο» προσυπογράφουν τις Βασικές Αρχές του Χάρτη (Charter of key principles) και παράλληλα δεσμεύονται να δρομολογήσουν συγκεκριμένες δράσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των πολιτών. Οι βασικές αρχές του Χάρτη είναι:

 • η δημιουργία σωστής κουλτούρας για την προώθηση της διά βίου μάθηση για όλους
 • η ανάπτυξη βιώσιμων εταιρικών σχέσεων μεταξύ των μελών που ενστερνίζονται το «Σύμφωνο για τις Δεξιότητες»
 • η παρακολούθηση της προσφοράς και της ζήτησης για δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων και των δράσεων που αποσκοπούν στην πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ
 • η προώθηση της ισότητας των φύλων, των ίσων ευκαιριών για όλους και η ανάληψη δράσεων κατά των πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις. 

Ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης 

Με σκοπό την ενίσχυση των μελών που εφαρμόζουν το «Σύμφωνο», η Ευρωπαική Επιτροπή δημιούργησε τις Ειδικές Υπηρεσίες Υποστήριξης, ώστε να συμβάλλει δυναμικά σε πρωτοβουλίες όπως:

 • τη δημιουργία ενός κόμβου δικτύωσης μελών, ο οποίος προσφέρει έναν συνεργατικό χώρο για την εξεύρεση ομοϊδεών εταίρων και τη συνάντηση ομοτίμων. Ο κόμβος θα συνδέεται με άλλα υφιστάμενα εργαλεία της ΕΕ, όπως το Europass, το Πανόραμα Δεξιοτήτων, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης, το EURES,
 • τη διάδοση του Συμφώνου για τις Δεξιότητες στα μέλη μέσα από τη λειτουργία κοιτίδων γνώσης, σεμινάρια και δραστηριότητες μάθησης
 • την παροχή πληροφοριών προς τα μέλη σχετικά με έργα, εργαλεία, μέσα, χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και βέλτιστες πρακτικές
 • τη δημιουργία μίας δομής που θα καθοδηγεί και επιπλέον, θα παρέχει πόρους προς τα μέλη με σκοπό  i) την πρόσβαση σε πληροφορίες αναφορικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ, ii) την καθοδήγηση σχετικά με πιθανές χρηματοοικονομικές οδούς και iii) τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των μελών του «Συμφώνου», συμπεριλαμβάνοντας εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και δημόσιες υπηρεσιες. 

Χρηματοδότηση του Συμφώνου για τις Δεξιότητες 

Το «Σύμφωνο για τις Δεξιότητες» που θα υποστηριχθεί μέσω της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, (ιδίως μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), αποσκοπεί στην πλήρη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέτρων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027. 

Αναδημοσίευση κειμένου από το Digital Skills & Jobs Platform, Pact for Skills, created by Galina Misheva

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Organization
Budget

Δεν διατίθεται συγκεκριμένη πληροφορία.

Stakeholders involvement

Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών.

Target audience
 • Digital skills for the labour force.
 • Digital skills for all
Digital technology / specialisation
 • Digital skills
Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
 • Digital Expert
Country
 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Cyprus
 • Romania
 • Slovenia
 • Croatia
 • Czech republic
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Italy
 • Ireland
 • Malta
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Sweden
 • Spain
 • Slovakia
Target language
 • English
Type of initiative
 • EU institutional initiative
Διαβάσετε περισσότερα