Τον Μάρτιο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το κείμενο πολιτικής με το οποίο διασφαλίζει ότι ο κλάδος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα συμβάλλει στη μετάβαση της Ευρώπης προς την κλιματική ουδετερότητα και την ψηφιακή πρωτοπορία (γνωστή και ως διττή μετάβαση). Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Στρατηγική περιγράφει όλες τις απαραίτητες και υποστηρικτικές ενέργειες προκειμένου η ευρωπαϊκή βιομηχανία να πρωτοστατήσει στις πρωτοβούλιες της ΕΕ για επίτευξη “ενεργειακής ουδετερότητας σε σχέση με το κλίμα”.

Επιπρόσθετος στόχος της είναι να διασυνδεθεί ο κλάδος της βιομηχανίας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (οριζόντια διασύνδεση) καθώς και να ψηφιοποιηθεί σε όλους τους τομείς του (κάθετη ψηφιοποίηση).

Το Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Στρατηγικής

Στο πλαίσιο αυτό, η Στρατηγική εξετάζει επίσης τον αντίκτυπο της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 στην ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεών της σε διάφορα οικοσυστήματα, εταιρείες και ΜμΕ. Ειδικότερα, οι ΜμΕ επηρεάζονται ιδιαίτερα, καθώς το 60% ανέφερε πτώση του ετήσιου κύκλου εργασιών και των συνολικών εσόδων για το 2020, ενώ περίπου 1,4 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε αυτές απολύθηκαν μέσα στη διετία. Επιπλέον, οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ μειώθηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020, ενώ περίπου οι μισές εταιρείες πραγματοποίησαν λιγότερες επενδύσεις το 2021. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, εξαιτίας της πανδημίας συρρικνώθηκε η οικονομία της ΕΕ περισσότερο από 6%. Επιπλέον, δεν ήταν λίγες οι φορές που τα ευρωπαϊκά σύνορα έκλεισαν, εμποδίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών διακόπτοντας έτσι τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, ήταν μετατόπιση της ζήτησης και η μείωση της διαθεσιμότητα βασικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Βασικές προτεραιότητες της Στρατηγικής

Αναγνωρίζοντας τις παραπάνω προκλήσεις που αναδύθηκαν στον κλάδο της ευρωπαικής βιομηχανίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει τις ακόλουθες προτεραιότητες:

 1. τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας υψηλά στην παγκόσμια αγορά
 2. τη διασφάλιση ανταγωνισμού επί ίσοις όροις όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και πέραν αυτής
 3. την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050
 4. την διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης

Επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Στρατηγικής

Λαμβάνοντας υπόψιν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την τρέχουσα κρίση και την ανάγκη στήριξης των επενδύσεων, η Επιτροπή μέσα από την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Στρατηγική προτείνει νέα μέτρα, όπως:

A) Τη δρομολόγηση όλων εκείνων των δράσεων που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και τη σταθερότητα της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, συμπεριλαμβάνοντας:

 1. Ένα μέσο έκτακτης ανάγκης για την ενιαία αγορά (Single Market Emergency Instrument) προκειμένου να προωθηθούν οι ευρωπαϊκές θεμελιώδεις ελευθερίες και να τονωθεί η διαθεσιμότητα βασικών προϊόντων και υπηρεσιών
 2. Την εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς μέσα από την υιοθέτηση εναρμονισμένων προτύπων, τη ψηφιοποίηση των διαφόρων εποπτικών μηχανισμών και τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την υποστήριξη των ΜμΕ.

B) Την παρακολούθηση και διαχείριση πιθανών εξαρτήσεων που δημιουργούνται στην Ενιαία Αγορά αφενός για να αποφευχθούν πιθανές ελλείψεις, και αφετέρου για να βελτιωθεί η αυτονομία της στην εφοδιαστική αλυσίδα (Ευρωπαϊκή Ανοιχτή Στρατηγική Αυτονομία/European Open Strategic Autonomy). Στο ίδιο πλαίσιο μια σειρά από άλλες ενέργειες περιλαμβάνουν:

 1. Διαφοροποιημένες διεθνείς εταιρικές σχέσεις οι οποίες διασφαλίζουν πως το εμπόριο και οι επενδύσεις εξακολουθούν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση μίας οικονομικά ανθεκτικής Ενιαίας Αγοράς.
 2. Βιομηχανικές Συμμαχίες οι οποίες θα προσελκύουν περισσότερους ιδιωτικούς επενδυτές και θα προάγουν τη δημιουργία επιχειρηματικών συνεργασιών και καινοτόμων μοντέλων με διαφανή και ανοιχτό τρόπο.  Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει ήδη συμμαχίες μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών της βιομηχανίας στον τομέα της επιστήμης των δεδομένων, τεχνολογιών αιχμής και του υπολογιστικού νέφους, τηρώντας πάντοτε τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, συμβάλλοντας στην τόνωση της απασχόλησης και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας.

Δράσεις και μέτρα

Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Στρατηγική περιλαμβάνει έναν κατάλογο δράσεων για τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης της βιομηχανίας της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η υλοποίηση πολυκρατικών έργων. Πιο συγκεκριμένα, για να στηριχθούν οι προσπάθειες ανάκαμψης και να αναπτυχθούν ψηφιακές και πράσινες ικανότητες, η Επιτροπή θα στηρίξει τα κράτη μέλη σε κοινά έργα, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι επενδύσεις στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, η ενδυνάμωση ψηφιακών δεξιοτήτων, όχι μόνο αναγνωρίζεται ως βασική συνιστώσα των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και ως το εργαλείο της Επιτροπής για την διττή μετάβαση. Ταυτόχρονα, το μέτρο ευθυγραμμίζεται με το Ευρωπαικό Θεματολόγιο Δεξιοτήτων και το Σύμφωνο για τις Δεξιότητες και τα στρατηγικά κείμενα της Επιτροπής αναφορικά με τις δεξιότητες.

Αναδημοσίευση περιεχομένου από: Digital Skills & Jobs Platform, European Industrial Strategy, Created by Galina Misheva,

European Commission, European Industrial Strategy

Επιμέλεια Μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση.

Organization
Budget

Δεν διατίθεται η συγκεκριμένη πληροφορία.

Stakeholders involvement

Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών.

Target audience
 • Digital skills for the labour force.
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Digital technology / specialisation
 • Artificial Intelligence
 • Cybersecurity
 • Internet of Things
 • Big Data
 • Blockchain
 • Robotics
 • Virtual Reality
 • Augmented Reality
 • High Performance Computing
 • Machine Learning
 • Cloud Computing
 • 5G
 • Microelectronics
 • Telecommunications
 • WiFi
 • Quantum Computing
 • Software
 • Mobile Application Development
 • Web Development
Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
 • Digital Expert
Country
 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Cyprus
 • Romania
 • Croatia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Italy
 • Ireland
 • Malta
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Netherlands
 • Portugal
 • Poland
 • Sweden
 • Spain
 • Slovakia
 • Czech republic
 • Slovenia
Target language
 • English
Type of initiative
 • EU institutional initiative
Διαβάσετε περισσότερα