Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα μελέτης σχετικά με την υφιστάμενη έρευνα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες (SSH). Το αντικείμενό της είναι η αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης, θα βασίζεται σε πολιτικές, οι οποίες θα είναι επικαιροποιημένες και τεκμηριωμένες με επιστημονικά δεδομένα.

Ιστορικό

Στις 12 Νοεμβρίου 2021, η ΕΕ δημοσίευσε τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας για το 2021, ο οποίος συνοψίζει τους δείκτες για τις ψηφιακές επιδόσεις της Ευρώπης και παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών της ΕΕ. Εν ολίγοις, η μελέτη, στην οποία αναφέρονται δεδομένα πριν από την πανδημία COVID-19, δείχνει ότι, παρά τις πρόσφατες επενδύσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, εξακολουθεί να είναι αργή η πρόοδος της ψηφιακής μετάβασης για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην «Πορεία προς την Ψηφιακή Δεκαετία» . Η πανδημία COVID-19 άλλαξε ριζικά τον ρόλο και την αντίληψη της ψηφιοποίησης στις οικονομίες και τις κοινωνίες της ΕΕ και επιτάχυνε τον ρυθμό της. Επίσης, επεσήμανε την ανάγκη επενδύσεων σε νέες λύσεις και εργαλεία για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, τη στήριξη της αγοράς εργασίας και τη διασφάλιση της ισότητας όσον αφορά στην πρόσβαση σε ψηφιακές υποδομές.

Δομή

Το Μέρος 2 της έκθεσης επικεντρώνεται σε μια σειρά δεδομένων που συλλέγονται από ερευνητικά έργα. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από τους δημοσιευμένους στόχους των έργων που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν σε ένα «κεντρικό έργο». Το συνολικό αυτό έργο αυτό αναλύθηκε για να προσδιοριστούν τα κύρια θέματα και ζητήματα, καθώς και η σχετική θέση τους, στο «τοπίο» της γνώσης.

Το Μέρος 3 εξετάζει ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις και υιοθετεί παρόμοια αρχική προσέγγιση. Τα σχετικά έγγραφα πολιτικής χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των κύριων θεμάτων πολιτικής και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν ως βάση αναζητήσεων στο Διαδίκτυο της Επιστήμης (WoS) για τις δημοσιεύσεις που σχετίζονται περισσότερο με τα θέματα πολιτικής για την ψηφιακή μετάβαση και τις αγορές εργασίας.

Το Μέρος 4 επικεντρώνεται στην ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν στο πρώτο μέρος και παρουσιάζει τις γνώσεις των εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν σε μία ειδική ομάδα (task force). Oι εμπειρογνώμονες συγκέντρωσαν ορισμένες γνώσεις με βάση τα δικά τους έργα, δημοσιεύσεις και προσωπική κατανόηση και στη συνέχεια ανέλυσαν τα δεδομένα όπως προέκυψαν από τα δεδομένα των έργων και των δημοσιεύσεων.

Κύρια πορίσματα

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των έργων, στα έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» υπάρχουν θεμελιώδη και βαθιά κενά με σαφή διαπίστωση υπο-εκπροσώπησης των γνώσεων από την έρευνα στους κλάδους των ανθρωπιστικών επιστημών. Οι συνεισφορές από διαφορετικό σύνολο ερευνητικών προοπτικών θα επιτρέψουν την ανάπτυξη και τη χρήση εργαλείων για την εξέταση των επιπτώσεων των αλλαγών στην αγορά εργασίας όσον αφορά τον πολιτισμό και την ταυτότητα. Ειδικότερα, αυτό που λείπει είναι η βιβλιογραφία σχετικά με τα θέματα, τα οποία εκφράζουν το ανθρώπινο άγχος σχετικά με τις βαθιές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και την εργασιακή ασφάλεια, ή κυρίως την ανεργία και τον αντίκτυπο που θα έχουν οι αλλαγές αυτές στην ταυτότητα της κοινότητας.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο μερών (έργα και δημοσιεύσεις), τα θέματα των σχεδίων του προγράμματος «Ορίζων 2020» είναι πιο περιορισμένα από εκείνα που προκύπτουν από την ανάλυση των δημοσιεύσεων. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» χρηματοδοτούνται λιγότερα έργα σχετικά με βασικά στοιχεία της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, τις νέες μορφές ψηφιακής εκπαίδευσης ώστε το εργατικό δυναμικό να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η νέα πολιτική καθώς και  για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας ή άλλες μειονοτικές ομάδες που επηρεάζονται δυσανάλογα.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την πλήρη έκθεση εδώ.

Αναδημοσίευση κειμένου: R&I for a Fair Digital Transition: Project review and policy analysis , Digital Skills & Jobs Platform, created by Caterina Bortolaso

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Digital skill level
  • Intermediate
  • Advanced
Digital technology / specialisation
  • Digital skills
Country
  • European Union
Industry - Field of Education and Training
  • Generic programmes and qualifications not further defined
Publication type
  • Report
Target audience
  • Digital skills in education.
Type of initiative
  • International initiative
Διαβάσετε περισσότερα