Το πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης μαθητών του  (Programme for International Student Assessment/PISA) του  ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της ικανότητας των εφήβων ηλικίας 15 ετών αναφορικά με τη χρήση της ανάγνωσης, των μαθηματικών και των επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων προκειμένου να αντιμετωπίζουν και να διαχειρίζονται προκλήσεις στην πραγματική ζωή. 

Πιο ειδικά, εξετάζει σε ποιο βαθμό οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν το σχολείο έχουν καταφέρει να αποκτήσουν ορισμένες από τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους  επιτρέπουν την πλήρη συμμετοχή τους στη σημερινή κοινωνία της γνώσης. Αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ, η οποία συλλέγει δεδομένα και παρέχει συγκριτικούς δείκτες των εκπαιδευτικών συστημάτων στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ και στις χώρες εταίρους.

Αποσκοπεί στην παροχή συγκρίσιμων δεδομένων με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στις χώρες να βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές και τα αποτελέσματά τους, αξιολογώντας ταυτόχρονα α) το βαθμό κατάκτησης της μαθητικής γνώσης και β)την ικανότητα των μαθητών να επιλύουν προβλήματα. Σχεδιάστηκε για να καθορίσει τις πληροφορίες που παρέχονται από την εθνική παρακολούθηση των επιδόσεων του εκπαιδευτικού συστήματος σε ένα ευρύτερο πλαίσιο — μέσω τακτικών αξιολογήσεων εντός ενός κοινού, διεθνώς συμφωνημένου πλαισίου. Πράγματι, διερευνώντας τις σχέσεις μεταξύ της μάθησης των σπουδαστών και άλλων παραγόντων, το μετρικό σύστημα μπορεί να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις πηγές διακύμανσης των επιδόσεων εντός και μεταξύ των χωρών.

Το PISA χρηματοδοτείται, διοικείται και συντονίζεται από τον ΟΟΣΑ και χρηματοδοτείται από τις συμμετέχουσες χώρες.

Αναδημοσίευση κειμένου: PISA – Programme for International Student Assessment, Digital Skills & Jobs Platform, Created by Matteo Mirigliano Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση.

Target audience
 • Digital skills in education.
Digital technology / specialisation
 • Digital skills
Digital skill level
 • Basic
Country
 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Cyprus
 • Romania
 • Slovenia
 • Croatia
 • Czech republic
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Italy
 • Ireland
 • Malta
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Netherlands
 • Portugal
 • Poland
 • Sweden
 • Spain
 • Slovakia
Industry - Field of Education and Training
 • Basic programmes and qualifications
Type of initiative
 • International initiative
Publication type
 • Study
Διαβάσετε περισσότερα