Με όραμα τη δημιουργία έξυπνων και πράσινων πόλεων ως απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, η σύνοψη πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) αναλύει τους τρόπους με τους οποίους η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) μπορούν να συμβάλλουν στον στόχο αυτόν.

Η έκθεση συμπορεύεται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal), το στρατηγικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό να καταστήσει την  ΕΕ  ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων οικονομία με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, διασφαλίζοντας παράλληλα μια δίκαιη μετάβαση για όλους.

Επίσης, στην Έκθεση, μεταξύ άλλων παρουσιάζεται ένα σενάριο πρόβλεψης δεξιοτήτων στο οποίο εξετάζονται οι πιθανές επιπτώσεις από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας έως το 2030. Τέλος, καταλήγει ότι η διαρκής ανάπτυξη δεξιοτήτων καθόλη τη διάρκεια του σχολικού και εργασιακού βίου μέσω των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης θα είναι ζωτικής σημασίας για την κάλυψη νέων θέσεων εργασίας διευκολύνοντας τη μετάβαση των εργαζομένων σε πράσινα και ψηφιακά επαγγέλματα.

Αναδημοσίευση κειμένου: VET for ‘smart’ cities and the green transition (CEDEFOP 2022), Digital Skills & Jobs Platform, created by  Alessandra Zini

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Target audience
 • Digital skills for the labour force.
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
 • Digital skills in education.
 • Digital skills for all
Digital technology / specialisation
 • Artificial Intelligence
 • Cybersecurity
 • Internet of Things
 • Big Data
 • Blockchain
 • Robotics
 • Augmented Reality
 • Virtual Reality
 • High Performance Computing
 • Machine Learning
 • Cloud Computing
 • 5G
 • Telecommunications
 • WiFi
 • Quantum Computing
 • Software
 • Mobile Application Development
 • Web Development
 • Microelectronics
 • Digital skills
Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
 • Digital Expert
Country
 • European Union
Industry - Field of Education and Training
 • Inter-disciplinary programmes and qualifications involving education
Type of initiative
 • International initiative
Publication type
 • Study
Διαβάσετε περισσότερα