Η ακαδημία Interoperable Europe A (IOPEU Academy) ξεκίνησε το 2019, χρηματοδοτούμενη από το ISA2 και αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαλειτουργική Ευρώπη. Αποσκοπεί στην επέκταση των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων των δημόσιων διοικήσεων στον τομέα της διαλειτουργικότητας, προκειμένου να υποστηρίξει την πολιτική, την παροχή υπηρεσιών και την αξιολόγηση επιπτώσεων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Ακαδημία IOPEU προσφέρει όλα τα online, αυτόνομα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs). Επιπλέον, διάφορες δράσεις υλοποιούνται παράλληλα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα, όπως εκδηλώσεις, διαδικτυακά σεμινάρια, συνεργασία με πανεπιστήμια, οργανισμούς, δημόσιες διοικήσεις και άλλους σχετικούς φορείς που διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη διαλειτουργικότητα. 

National Coalition member
ΟΧΙ
Organization category
  • Other
Target audience
  • Digital skills for all
Digital technology / specialisation
  • Digital skills
Country
  • European Union
Industry - Field of Education and Training
  • Generic programmes and qualifications not further defined
Διαβάσετε περισσότερα