Ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και γραφεία στις Βρυξέλλες ιδρύθηκε το 1975 μετά από συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της προκατόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) — ως απάντηση στην επείγουσα ανάγκη βελτίωσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

Το έργο του Cedefop αποσκοπεί στη στήριξη των ανέργων και των υποαπασχολούμενων, τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και στην ανάδειξη των ευκαιριών που διευκολύνουν την εισόδο των νέων στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει πρωτοβουλίες επανειδίκευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων των νέων καταπολεμώντας το φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Συσπειρώνει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, όπως φορείς χάραξης πολιτικής, οργανώσεις εργοδοτών και συνδικαλιστικές οργανώσεις, ιδρύματα κατάρτισης, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, καθώς και μαθητές από όλες τις ηλικίες.

Το Cedefop εκτελεί διάφορες αρμοδιότητες σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις εθνικές κυβερνήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Καταρτίζει στατιστικά ανάλυσης πολιτικών για την απασχόληση στην Ευρώπη και προσφέρει έναν διαδραστικό χάρτη με οπτικά δεδομένα σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση για κάθε κράτος μέλος. Μαζί με πολλές δημοσιεύσεις, αποτελέσματα έργων και καλές πρακτικές στον τομέα της ΕΕΚ, οι εργαζόμενοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε ειδικές ανά χώρα εκθέσεις, αναλύσεις και τάσεις στην ψηφιακή τεχνολογία.

Το Cedefop στηρίζει, επίσης, τις εθνικές κυβερνήσεις και τα δημόσια ιδρύματα και πρωτοβουλίες για την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού, της διά βίου μάθησης και της επαγγελματικής εξέλιξης μεταξύ ηλικιακών ομάδων και επαγγελμάτων. Ασχολείται με τον προσδιορισμό των αναγκών σε δεξιότητες μέσω της Ευρωπαϊκής Έρευνας Δεξιοτήτων και Απασχόλησης (ESJS), μιας πανευρωπαϊκής έρευνας για την παρακολούθηση των απαιτήσεων σε δεξιότητες και των αναντιστοιχιών στην αγορά εργασίας. Στηρίζει ακόμη την εκπαίδευση ενηλίκων και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας. Επιπρόσθετα, πληροφορεί τους εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και συνδράμει στην εφαρμογή τους σε όλα τα κράτη μέλη.

Το Cedefop συμβάλλει στην ιδέα, τον σχεδιασμό και την υποστήριξη της εφαρμογής κοινών ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (European Qualifications Framework (EQF), το Europass  (ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις ψηφιακές ικανότητες που αναγνωρίζεται στα κράτη μέλη) και την πλατφόρμα  Skills Panorama.

Αναδημοσίευση κειμένου: European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), Digital Skills & Jobs Platform, created by Galina Valentinova Misheva

Επίμελεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόλη

Target audience
  • Digital skills for the labour force.
Digital technology / specialisation
  • Software
  • Digital skills
Digital skill level
  • Basic
  • Intermediate
  • Advanced
  • Digital Expert
Country
  • European Union
Type of initiative
  • EU institutional initiative
Industry - Field of Education and Training
  • Basic programmes and qualifications
Διαβάσετε περισσότερα