Το ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες, γνωστό και ως DigComp, προσφέρει ένα εργαλείο για τη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων των ευρωπαίων πολιτών ενώ στηρίζει τα εθνικά πλαίσια και τις στρατηγικές για τις ψηφιακές δεξιότητες.

Το DigComp, το οποίο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2013, αποτελεί το κύριο σημείο αναφοράς για διάφορες πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο. Έκτοτε, η δεύτερη έκδοση του πλαισίου, DigComp 2.0, έχει επικαιροποιηθεί για να ενσωματώσει νέο λεξιλόγιο και ομοιογενείς περιγραφές. Το DigComp, που αναπτύχθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκίνησε ως επιστημονικό έργο, με βάση τη διαβούλευση και την ανατροφοδότηση από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη βιομηχανία. Το έργο προέρχεται από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και αναπτύχθηκε περαιτέρω για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το DigComp διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ που τέθηκαν από την ψηφιακή δεκαετία και πυξίδα, όσον αφορά την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων ολόκληρου του πληθυσμού — το 80 % των πολιτών της ΕΕ θα διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες έως το 2030.

Δομή του DigComp

Το DigComp περιγράφει διάφορους τομείς αρμοδιότητας, μεταξύ των οποίων: εγγραμματισμός σε πληροφορίες και δεδομένα, επικοινωνία και συνεργασία, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, ασφάλεια και επίλυση προβλημάτων. Από την έναρξή του, το DigComp έχει εκπληρώσει διάφορους σκοπούς για τους φορείς χάραξης πολιτικής, τις εθνικές κυβερνήσεις και τις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις, ενημερώνοντας τις δράσεις που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και της διά βίου μάθησης.

Το πλαίσιο χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της διαμόρφωσης πολιτικών που στηρίζουν την ανάπτυξη ικανοτήτων όσον αφορά τις ψηφιακές ικανότητες, καθώς και στον σχεδιασμό πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στόχο τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων για συγκεκριμένη ομάδα-στόχο. Το DigComp παρέχει επίσης μια κοινή γλώσσα σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού και περιγραφής των βασικών τομέων της ψηφιακής ικανότητας και, ως εκ τούτου, προσφέρει μια κοινή αναφορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

DigComp 2.1: ένα ανανεωμένο DigComp

Με βάση το εννοιολογικό μοντέλο αναφοράς που δημοσιεύθηκε στο DigComp 2.0, το 2018 δημοσιεύθηκε το DigComp 2.1, μια περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου. Η επικαιροποίηση αυτή παρουσίασε οκτώ επίπεδα επάρκειας και παραδείγματα χρήσης που εφαρμόζονται στον τομέα της μάθησης και της απασχόλησης. Το επίκεντρο αυτής της νέας εξέλιξης είναι η επέκταση των αρχικών τριών επιπέδων επάρκειας σε μια πιο λεπτομερή περιγραφή οκτώ επιπέδων, καθώς και η παροχή παραδειγμάτων χρήσης για αυτά τα επίπεδα. Στόχος της είναι να στηρίξει τα ενδιαφερόμενα μέρη με την περαιτέρω εφαρμογή του DigComp.

Τα οκτώ επίπεδα επάρκειας έχουν καθοριστεί μέσω μαθησιακών αποτελεσμάτων (χρησιμοποιώντας ρήματα δράσης) και εμπνέονται από τη δομή και το λεξιλόγιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΠ). Κάθε περιγραφή επιπέδου περιέχει γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις και αντιπροσωπεύει ένα βήμα προς την απόκτηση των ικανοτήτων από τους πολίτες σύμφωνα με τη γνωστική πρόκληση, την πολυπλοκότητα των καθηκόντων που μπορούν να χειριστούν και την αυτονομία τους στην ολοκλήρωση του έργου.

DigComp 2.2 επικαιροποίηση: περισσότερα από 250 νέα παραδείγματα γνώσεων και δεξιοτήτων

Στις 22 Μαρτίου 2022 το Κοινό Κέντρο Ερευνών δημοσίευσε μια νέα επικαιροποιημένη εκδοχή του DigComp (DigComp 2.2) η οποία παρέχει περισσότερα από 250 νέα παραδείγματα γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών με σκοπό να βοηθήσει τους ευρωπαίους πολίτες με την αυτοαξιολόγηση, τον εντοπισμό των ευκαιριών κατάρτισης και την αναζήτηση εργασίας.

Στόχος του DigComp 2.2 είναι να εμπλέξει τους πολίτες με αυτοπεποίθηση και ασφάλεια στις ψηφιακές τεχνολογίες, λαμβάνοντας υπόψη τις αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), την επιστήμη των δεδομένων ή ακόμα και τις νέες προκλήσεις που αναδύονται από την κρίση της πανδημίας, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην ανάγκη για νέες και αυξημένες απαιτήσεις όσον αφορά τις ψηφιακές ικανότητες για τους πολίτες και τους εργαζομένους.

 Η νέα έκδοση παρέχει τέλος ένα στιγμιότυπο του υπάρχοντος υλικού αναφοράς για την ενοποίηση των δημοσιεύσεων και των αναφορών που δημοσιεύθηκαν προηγουμένως.

Αναδημοσίευση κειμένου: Digital Competence Framework for Citizens (DigComp), Digital Skills & Jobs Platform,  created by Galina Valentinova Misheva

Επιμέλεια μετάφρασης : Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες

Organization
Methodology

Πλαίσιο DigComp

Target audience
 • Digital skills for the labour force.
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
 • Digital skills in education.
 • Digital skills for all
Digital technology / specialisation
 • Digital skills
Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
 • Digital Expert
Country
 • Austria
 • Belgium
 • Cyprus
 • Romania
 • Bulgaria
 • Greece
 • Slovenia
 • Croatia
 • Czech republic
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Hungary
 • Spain
 • Italy
 • Ireland
 • Malta
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Netherlands
 • Portugal
 • Poland
 • Sweden
 • Slovakia
Industry - Field of Education and Training
 • Basic programmes and qualifications
 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
Target language
 • Greek
Type of initiative
 • EU institutional initiative
Target group
 • Persons who have completed tertiary education (EQF 6)
 • High Achievers
 • Low Achievers
Skills resource type
 • Other training material