Το ευρωπαϊκό πλαίσιο δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (European Cybersecurity Skills Framework – ECSF) αποτελεί ένα νέο εργαλείο που αναπτύχθηκε από τον Οργανισμό της Ε.Ε. για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA), σε συνεργασία με μια ad hoc ομάδα εργασίας, με σκοπό την ενίσχυση και την προώθηση της εναρμόνισης στο οικοσύστημα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού λεξιλογίου για τις δεξιότητες και τους ρόλους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Όπως επισημαίνεται στην πρόσφατη δημοσίευση του ENISA με τίτλο «Addressing Skills Shortage and Gap Through Higher Education» («Αντιμετώπιση του χάσματος και της έλλειψης δεξιοτήτων μέσω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη, το ECSF σκοπεύει να δρομολογήσει δράσεις για τη συνεκτική κατανόηση των ρόλων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των γνώσεων που χρησιμοποιούνται από και για τους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και τους παρόχους κατάρτισης σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Το ECSF 0.5 (ενοποιημένο προσχέδιο)

Στις 5 Απριλίου 2022 ο ENISA διεξήγαγε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Δεξιότητες κυβερνοασφάλειας — Χρήση του ευρωπαϊκού πλαισίου δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας για τη διατήρηση του εργατικού δυναμικού στον τομέα της κυβερνοασφάλειας», όπου παρουσιάστηκε το ενοποιημένο προσχέδιο του πλαισίου. Το σχέδιο 0.5 περιλαμβάνει 12 προφίλ επαγγελματιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για τα οποία υπάρχει ζήτηση στην Ευρώπη, με πληροφορίες σχετικά με τις βασικές δεξιότητες, τα κύρια καθήκοντα και τις απαιτούμενες γνώσεις που προϋποθέτουν, καθώς και έναν σύνδεσμο για το εργαλείο αυτο-αξιολόγησης της πρωτοβουλίας e-CF Explorer.

Η τελική έκδοση του ευρωπαϊκού πλαισίου δεξιοτήτων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο παρουσιάστηκε από τον ENISA στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 στην Αθήνα, κατά τη διήμερη διάσκεψη με θέμα «Δεξιότητες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο — Οικοδόμηση εργατικού δυναμικού στον τομέα της κυβερνοασφάλειας».

Αναδημοσίευση κειμένου: European Cybersecurity Skills Framework (ECSF), Digital Skills & Jobs Platform, created by Matteo Mirigliano

Επιμέλεια μετάφρασης Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Organization
Methodology

Πλαίσιο δεξιοτήτων ως κατευθυντήριες γραμμές για επαγγέλματα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
 • Digital Expert
Digital technology / specialisation
 • Cybersecurity
Country
 • European Union
Industry - Field of Education and Training
 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
 • Software and applications development and analysis
 • Security services not further defined
Skills resource type
 • Training curricula
Target audience
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Target group
 • High Achievers
 • Persons requiring employment retraining
 • Persons who have completed tertiary education (EQF 7)
 • Persons with 0-3 years work experience
 • Persons who have completed tertiary education (EQF 8)
 • Persons with 3-10 years work experience
 • Persons with 10+ years work experience
Target language
 • English
Type of initiative
 • EU institutional initiative
Διαβάσετε περισσότερα