Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) και τη Γενική Διεύθυνση CNECT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ υλοποιήθηκε σε συνέχεια των προσπαθειών για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ)  το 2018. Πρόκειται για μία “Υπηρεσία Γνώσης” της Επιτροπής που παρακαλουθεί την ανάπτυξη, την υιοθέτηση και τον προσδιορισμό του αντικτύπου της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη. 

Πολύ συνοπτικά καταγράφει όλες τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν τα κράτη μέλη σχετική με τη ΤΝ όπως:

 • παρατηρεί τη βιομηχανική, τεχνολογική και ερευνητική ικανότητα που αναπτύσσουν, 
 • εντοπίζει τις πολιτικές και νομοθετικές προσπάθειες υιοθέτησής της \
 • προσδιορίζει τα τεχνολογικά επιτεύγματα που σχετίζονται με τη ΤΝ, καθώς και την επιρροή τους στην οικονομία, την κοινωνία και τις δημόσιες υπηρεσίες.
 • καταρτίζει αναλύσεις απαραίτητες για την παρακολούθηση και τη διευκόλυνση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ΤΝ.

Θέματα του Παρατηρητηρίου για την τεχνητή νοημοσύνη (AI Watch)

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη στις κρίσιμες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές του μέλλοντος, το AI Watch παρέχει εκτενείς αναλύσεις και ακριβή δεδομένα σε συνεργασία με σημαντικούς εταίρους από επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, κυβερνήσεις και διακυβερνητικούς οργανισμούς. Ως εκ τούτου, έχουν εντοπιστεί πέντε σημαντικοί οριζόντιοι τομείς προς παρακολούθηση:

 1. Καλυτικοί παράγοντες για τη τεχνητή νοημοσύνη με σκοπό την κατανόηση του ρόλου των δεδομένων και των υποδομών στην τροφοδότηση των συστημάτων ΤΝ.
 2. Τοπίο της ΤΝ με στόχο τη μελέτη, παρουσίαση και την ανάλυση του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού τοπίου της ΤΝ.
 3. Πρότυπα ΤΝ με βασική επιδίωξη την ανάλυση του ευρωπαϊκού και διεθνούς τοπίου της τυποποίησης της ΤΝ.
 4. Εξέλιξη της τεχνολογίας ΤΝ αναφορικά με τις μεθοδολογίες, καινοτομίες και τους δείκτες αναφοράς της ΤΝ.
 5.  Ανάδειξη της ΤΝ ως αξιόπιστης με στόχο την ανάλυση του αντικτύπου της τεχνητής νοημοσύνης στους ανθρώπους και την κοινωνία.

Αναδημοσίευση κειμένου: AI Watch, Digital Skills & Jobs Platform, created by Matteo Mirigliano

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Organization
Methodology

Υπηρεσία γνώσης για την παρακολούθηση της ανάπτυξης, της αναβάθμισης και του αντικτύπου της τεχνητής νοημοσύνης για την Ευρώπη

Digital skill level
 • Advanced
 • Digital Expert
Digital technology / specialisation
 • Artificial Intelligence
 • Machine Learning
Country
 • European Union
Industry - Field of Education and Training
 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
Skills resource type
 • Other training material
Target audience
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
 • Digital skills for all
Target group
 • High Achievers
 • Persons with 0-3 years work experience
 • Persons who have completed tertiary education (EQF 8)
 • Persons with 3-10 years work experience
 • Persons with 10+ years work experience
Target language
 • English
Type of initiative
 • EU institutional initiative
Διαβάσετε περισσότερα