Το Μάθημα «eTwinning & Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων» αποτελεί ένα καινοτόμο μαζικό ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορά στην αξιοποίηση του δικτύου, των δράσεων και του εκπαιδευτικού υλικού της πλατφόρμας eTwinning κατά την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Το Μάθημα αναπτύχθηκε στα πλαίσια της ευρύτερης πρωτοβουλίας eTwinning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και  προσφέρει δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.

Μαθησιακοί Στόχοι

Το μάθημα αποσκοπεί στη γνωριμία των συμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό υλικό, τις δράσεις και τα δίκτυα που παρέχει το eTwinning και την ανάδειξη εναλλακτικών τρόπων αξιοποίησής τους κατά την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, τα οποία αποβλέπουν στην ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και τεχνολογίας/επιστήμης στους μαθητές. Δεύτερος στόχος είναι να παρουσιαστούν τα βήματα που ακολουθούνται από τους εκπαιδευτικούς για τη μετατροπή δραστηριοτήτων που εμπεριέχονται στα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων του ψηφιακού αποθετηρίου του ΙΕΠ «Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+», καθώς και των Βιβλιοθηκών Προγραμμάτων Καλλιέργειας Δεξιοτήτων του ΙΕΠ σε δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν συνεργατικά με τη χρήση των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων από ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικών περισσότερων σχολικών μονάδων στο πλαίσιο υλοποίησης ενός eTwinning έργου.

Το μάθημα θα βοηθήσει αφενός τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τη διαδικτυακή πύλη του eTwinning και τις δυνατότητές της, τα εργαλεία για το σχεδιασμό, την υλοποίηση συνεργατικών έργων, αφετέρου να αξιοποιήσουν τα προσφερόμενα εργαλεία για τη δικτύωσή τους, να σχεδιάσουν και να συντονίσουν συνεργατικά eTwinning έργα και να αλληλεπιδράσουν με συναδέλφους, ανταλλάσσοντας ιδέες.

Το MOOC

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 4 εβδομάδων ενώ ο εκτιμώμενος απαιτούμενος χρόνος είναι περίπου 5 ώρες την εβδομάδα (έως 20 ώρες συνολικά). Η ύλη συνοψίζεται στις εξής τέσσερις ενότητες:

 • Γνωριμία με το eTwinning
 • Συμβολή του eTwinning στην Καλλιέργεια Δεξιοτήτων
 • eTwinning & Eργαστήρια Δεξιοτήτων: Από τα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων στα συνεργατικά eTwinning έργα
 • Αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων

Για τη συμμετοχή στο μάθημα  δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση ή εμπειρία στη δράση eTwinning. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες και βασικές γνώσεις για τη δράση «Εργαστήρια Δεξιοτήτων».

Αξιολόγηση και πιστοποίηση

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο μετατροπής δραστηριοτήτων που εμπεριέχονται σε ένα Πρόγραμμα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων της επιλογής τους σε δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν συνεργατικά με τη χρήση των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων από ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης ενός eTwinning έργου. Η επίδοση των εκπαιδευόμενων θα αξιολογηθεί από συναδέλφους τους. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και την αξιολόγησή του μέσω ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετική πιστοποίηση.

Organization
Target audience
 • Digital skills in education.
Digital technology / specialisation
 • Digital skills
Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
Country
 • Greece
Industry - Field of Education and Training
 • Teacher training without subject specialisation
 • Teacher training with subject specialisation
Target language
 • Greek
Type of initiative
 • National initiative
Target group
 • Persons who have completed tertiary education (EQF 7)
Typology of training opportunities
 • Course
Learning activity
 • educational programme
Assessment type
 • Online
Training duration
 • Up to 4 weeks
Attending fee
Free
Certificate/credential fee
Free
Type of training record
 • Single offer
Effort
 • Part time light
Credential offered
 • Learning activity
Self-paced course
No