Η πλατφόρμα mooc.edu.gr είναι η επίσημη διαδικτυακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη φιλοξενία και διάθεση  Μαζικών Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs ) σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Αναπτύχθηκε αρχικά για να καλύψει την ανάγκη ανάρτησης και διάθεσης στην εκπαιδευτική κοινότητα των MOOCs που προβλέπονταν να αναπτυχθούν από το European SchoolNet (EUN) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του έργου SRSS II.  Συνεχίζει να καλύπτει επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών και ενδιαφερομένων με την ανάρτηση και διάθεση στην εκπαιδευτική κοινότητα -και ευρύτερα στην κοινωνία- μίας ευρείας γκάμας MOOCs, τα οποία θα αναπτύσσονται υπό την εποπτεία του ΥΠΑΙΘ.  

Η λειτουργία της πλατφόρμας και τα MOOCs

Τα MOOCs είναι μαθήματα που παρέχονται δωρεάν και ανοιχτά σε μαζική κλίμακα μέσω διαδικτύου. Ανήκουν στην κατηγορία της ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης. Κάθε εκπαιδευόμενος μελετά το μαθησιακό υλικό στο δικό του χρόνο, με το δικό του ρυθμό και στο δικό του χώρο, προσπαθώντας να ακολουθήσει το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα. Ένα MOOC περιλαμβάνει μελέτη, εργασίες, συζητήσεις και αξιολόγηση. Η διδασκαλία γίνεται συνήθως με βιντεο-διαλέξεις και εργασίες. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν με άλλους συμμετέχοντες μέσα από ομάδες συζητήσεων (forums) και ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην πλατφόρμα mooc.edu.gr μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει μαθήματα που αφορούν σε πολλές θεματικές και δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων, καινοτόμες παιδαγωγικές έννοιες, στρατηγικές, εργαλεία για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Μέσα από την πλατφόρμα ενθαρρύνεται επίσης η ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων και υποστηρίζεται η αλληλεπίδραση με μια μεγάλη κοινότητα εκπαιδευτικών.

Τα δύο πρώτα MOOCs  με τίτλο «ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ, ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ» αφορούσαν στην παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2020-2021). Οι συμμετέχοντες απέκτησαν μία βαθύτερη κατανόηση για τη συνεργασία, επικοινωνία, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα και πώς μπορούν να προετοιμάσουν τους μαθητές μελλοντικά, τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων μάθησης και το ρόλο της στην καινοτόμο διδασκαλία και μάθηση. Εξίσου σημαντικό ήταν και το MOOC Ταχύρρυθμης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, επιδίωξη του οποίου ήταν η καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων για τις διδακτικές προσεγγίσεις και τα μεθοδολογικά εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προκειμένου αυτή να καταστεί με ποιοτικούς όρους εφικτή στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική.

Βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης

Στο τέλος κάθε περιόδου κατά την οποία ένα μάθημα είναι ενεργό οι επιμορφούμενοι που ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του δικαιούται να λάβουν Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης.

Τέλος, το ΙΤΥΕ και το ΥΠΑΙΘ δεσμεύονται ότι θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ώστε όλα τα μαθήματα που διατίθενται μέσα από την πλατφόρμα mooc.edu.gr να είναι υψηλής ποιότητας και να υπάρχει συνεχής ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο των μαθημάτων.  

Organization
Target audience
 • Digital skills for all
 • Digital skills in education.
Digital technology / specialisation
 • Digital skills
Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
Country
 • Greece
Industry - Field of Education and Training
 • Teacher training without subject specialisation
 • Teacher training with subject specialisation
Target language
 • Greek
Type of initiative
 • National initiative
Target group
 • Persons in primary education
 • Persons in secondary/compulsory education
 • Persons in tertiary education (EQF 6)
 • Persons who have completed tertiary education (EQF 6)
Typology of training opportunities
 • Course
Learning activity
 • educational programme
Assessment type
 • Online
Training duration
 • Up to 4 weeks
Attending fee
Free
Certificate/credential fee
Free
Type of training record
 • Single offer
Effort
 • Part time light
Credential offered
 • Learning activity
Self-paced course
Yes
Διαβάσετε περισσότερα