Με επίκεντρο τον άνθρωπο και στόχο να ενδυναμώσει τις επιχειρήσεις και τους πολίτες σε ένα βιώσιμο ψηφιακό μέλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα μακρόπνοο στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και τον μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έως το 2030, με τίτλο Ψηφιακή Δεκαετία (Digital Decade).

Για την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων της Ψηφιακής Δεκαετίας, όλες οι δράσεις της ΕΕ διαρθρώνονται γύρω από 4 καίρια σημεία:

 • ψηφιακές δεξιότητες
 • ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
 • ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές και
 • ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. 

Με σκοπό την διάδοση και κατανόηση της Ψηφιακής Δεκαετίας από τους πολίτες, η Επιτροπή παρουσίασε στις 9 Μαρτίου 2021 την «Ψηφιακή Πυξίδα 2030: η ευρωπαϊκή οδός για την Ψηφιακή Δεκαετία», ως το νέο  πλαίσιο διακυβέρνησης που πραγματοποιεί το όραμα και  παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας για το 2030. Επίσης, η Ψηφιακή Πυξίδα υποστηρίζει i) μια ισχυρή δομή συνεργειών, ii) διάφορους μηχανισμούς παρακολούθησης και iii) μία σειρά σειρά από πολυκρατικά έργα με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών (κράτη μέλη της ΕΕ, επενδυτές, φορείς) προερχόμενα από  τη βιομηχανία και τον ιδιωτικό τομέα.

Η ψηφιακή δεκαετία: ψηφιακές δεξιότητες για όλους έως το 2030

Όλες οι δράσεις που θα δρομολογήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το 2030 στοχεύουν στην αύξηση του αριθμού των καταρτισμένων και ικανών επαγγελματιών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αλλά και την κατάρτιση περισσότερων ψηφιακών εμπειρογνωμόνων. Σκοπός των παραπάνω δράσεων είναι  να υπάρξουν 20 εκατομμύρια επαγγελματίες ΤΠΕ στην Ευρώπη (το 2019 οι ειδικοί ΤΠΕ ανέρχονταν σε 7,8 εκατομμύρια ή 4 % του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ευρώπης). Οι στρατηγικές δράσεις για τις δεξιότητες περιλαμβάνουν, επίσης, τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων και της πολυμορφίας στον τομέα της τεχνολογίας, καθώς και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάδειξη προοπτικών σταδιοδρομίας για τις γυναίκες στον τομέα αυτό, καθώς ο τομέας ΤΠΕ έχει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα ανισότητας μεταξύ των φύλων στην Ευρώπη — το 2019, το 82,1 % των ειδικών ΤΠΕ ήταν άνδρες.   

Δεδομένης της  ολοένα και αυξανόμενης αλληλοεξάρτησης από την τεχνολογία, οι ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες έχουν καταστεί πλέον απαραίτητες για τη συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία, την αξιοποίηση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά εργασίας. Έως το 2030, το 80 % των ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων.

Η Ψηφιακή Δεκαετία αποτελεί προτεραιότητα στρατηγικής σημασίας: διασφαλίζει ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη για την ψηφιακή εποχή. στηρίζει και συμπληρώνει διάφορες πρόσφατες δράσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ  όπως για παράδειγμα το Σχέδιο Δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κ.α., τα οποία αποσκοπούν να προωθήσουν την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων. 

Η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία

Για την εκπλήρωση των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας η Επιτροπή, μέσα από την Ψηφιακή Πυξίδα 2030: η ευρωπαϊκή οδός για την Ψηφιακή Δεκαετία, προτείνει:

 • να συμφωνηθεί ένα γενικό πλαίσιο ψηφιακών αρχών
 • να δρομολογηθούν τα σημαντικά πολυκρατικά έργα άμεσα και
 • να διαμορφωθεί νομοθετική ρύθμιση η οποία θα προβλέπει μια ισχυρή διακυβέρνηση μέσω ενός μηχανισμού παρακολούθησης και συνεργασίας με τα κράτη μέλη.

Προς ικανοποίηση των παραπάνω, θεσπίστηκε  το πρόγραμμα πολιτικής με τίτλο: «Πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία» (Path to the Digital Decade) το οποίο υλοποιεί όλες τις ανωτέρω προτάσεις θέτοντας συγκεκριμένους ψηφιακούς στόχους για την Ένωση έως το τέλος του 2030. Στη συνέχεια, καθορίζει μια νέα μορφή διακυβέρνησης με τα κράτη μέλη, μέσω ενός μηχανισμού ετήσιας συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των κρατών μελών, ώστε να διασφαλίζεται ότι η Ένωση επιτυγχάνει από κοινού τους στόχους της.

Αποσκοπώντας στο να αποκτήσει ολόκληρος ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασικές ψηφιακές δεξιότητες, το πρόγραμμα πολιτικής «Πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία» θέτει ως στόχο τα άτομα ηλικίας 16-74 ετών  να ενδυναμωθούν  με βασικές ψηφιακές δεξιότητες τουλάχιστον στο 80 % μέχρι  το 2030. Ταυτόχρονα “Πορεία η προς την ψηφιακή δεκαετία”  βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση τόσο με το Σχέδιο Δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, όσο και το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, η ψηφιακή κατάρτιση και εκπαίδευση θα πρέπει να προετοιμάζουν ένα εργατικό δυναμικό με εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες ώστε να απασχολείται σε ποιοτικές θέσεις εργασίας και να επιβραβεύεται με αξιόλογη σταδιοδρομία.

Επιπλέον, η αντιμετώπιση της μεγάλης έλλειψης δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας στο εργατικό δυναμικό της αναδεικνύεται ως ζήτημα σημαντικής σημασίας για την  προστασίας της ΕΕ από απειλές στον κυβερνοχώρο. Ως εκ τούτου, πλην του στόχου για τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, οποίος  καθορίζεται και στο Σχέδιο Δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, η ΕΕ θα επιδιώκει και την ανάδειξη 20 εκατομμύρια απασχολούμενων  ειδικών στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στην ΕΕ, επιτυγχάνοντας παράλληλα την σύγκλιση μεταξύ γυναικών και ανδρών

Αναδημοσίευση κειμένου από DSJP, Digital Decade,   created by Galina Misheva

Μεταφραστική επιμέλεια Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Organization
Budget

Η σχετική πληροφορία δεν διατίθεται.

Stakeholders involvement

Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών για τις ψηφιακές δεξιότητες.

Target audience
 • Digital skills for the labour force.
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
 • Digital skills for all
 • Digital skills in education.
Digital technology / specialisation
 • Artificial Intelligence
 • Cybersecurity
 • Internet of Things
 • Big Data
 • High Performance Computing
 • 5G
 • Software
 • Digital skills
Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Digital Expert
 • Advanced
Country
 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Cyprus
 • Romania
 • Slovenia
 • Croatia
 • Czech republic
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Italy
 • Ireland
 • Malta
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Netherlands
 • Portugal
 • Poland
 • Sweden
 • Spain
 • Slovakia
Target language
 • English
Type of initiative
 • EU institutional initiative
Διαβάσετε περισσότερα