Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση

Η Εθνική Συμμαχία συστάθηκε και οργανώθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ17847/17.5.2018 (ΦΕΚ Β’ 1876/2018) Υπουργική Απόφαση, η οποία έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.34059/ΦΕΚ 4607/ τ. Β΄/18-10-2018 & ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.3335/ΦΕΚ 388/ τ. Β΄/13-02-2019 αποφάσεις. Σύμφωνα με τον ν. 4961/2022 (ΦΕΚ 146/τ. Α) υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (άρθρα 87 – 89).

Η απόφαση σύστασης της Εθνικής Συμμαχίας και οι τροποποιήσεις της

ΛΗΨΗ Υ.Α. ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΛΗΨΗ Υ.Α. – 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΨΗ Υ.Α.- 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις ψηφιακές δεξιότητες & την απασχόληση

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία και οι εθνικές Συμμαχίες για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & Απασχόληση ενώνουν τις δυνάμεις τους με σκοπό την δημιουργία και την προώθηση διαλόγου μεταξύ όλων των σχετικών ενδιαφερομένων – βιομηχανία, εκπαίδευση και κατάρτιση, κυβέρνηση, κοινωνικοί εταίροι, κάνοντας χρήση των βέλτιστων πρακτικών για την υποστήριξη κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες. Η προσήλωση προς τον αυτόν τον στόχο περιγράφεται μέσα από τα κάτωθι κείμενα:

THE DIGITAL SKILLS AND JOBS COALITION MEMBERS CHARTER TOOLKIT FOR NATIONAL COALITIONS ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Target audience
 • Digital skills for the labour force.
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
 • Digital skills in education.
 • Digital skills for all
Digital technology / specialisation
 • Artificial Intelligence
 • Cybersecurity
 • Internet of Things
 • Big Data
 • Blockchain
 • Robotics
 • Microelectronics
 • Virtual Reality
 • Web Development
 • Mobile Application Development
 • Software
 • Quantum Computing
 • WiFi
 • Telecommunications
 • Augmented Reality
 • High Performance Computing
 • Machine Learning
 • Cloud Computing
 • 5G
 • Digital skills
Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
 • Digital Expert
Country
 • Greece
 • European Union
Industry - Field of Education and Training
 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
Type of initiative
 • National initiative
Publication type
 • General information