Το Παρατηρητήριο Μεταρρυθμίσεων  του Kέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση των εξελίξεων σε βασικούς τομείς και πυλώνες της μεταρρυθμιστικής πολιτικής, όπως αυτοί προσδιορίζονται με βάση τα εκάστοτε προγράμματα μεταρρυθμίσεων της χώρας. Ως μέρος του έργου του, το Παρατηρητήριο δημοσιεύει ανά διαστήματα το Δελτίο Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων ΚΕΠΕ, το οποίο στοχεύει να συμβάλλει στην ενημέρωση της κοινής γνώμης γύρω από την πορεία καίριων διαστάσεων του μεταρρυθμιστικού έργου.

Το πρώτο τεύχος του Δελτίου του Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων του ΚΕΠΕ εκδόθηκε τον Φεβρουάριο 2023 και εστιάζει στο πολυδιάστατο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που υλοποιείται με στόχο τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Αρχικά το Δελτίο αναγνωρίζει την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων και υπηρεσιών ως μία από τις βασικές προτεραιότητες πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υλοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθεί η ψηφιοποίηση της ελληνικής οικονομίας, προγραμματίζονται σύμφωνα με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025,  η οποία εναρμονίζεται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής και υποστηρίζεται από σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει για τον σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά πρόκειται για τέσσερις επιμέρους κατηγορίες μεταρρυθμίσεων, και, συγκεκριμένα, ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών και τεχνολογιών πολύ υψηλής χωρητικότητας, προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων,  ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης.

Ειδικά  για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και των πολιτών συνολικά χαρακτηρίζεται ως έναν από τους κύριους στόχους της στρατηγικής για την ψηφιακή μετάβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και μία βασική προϋπόθεση για την αποδοτικότητα των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που υλοποιούνται στους υπόλοιπους τομείς του ψηφιακού σχεδιασμού. Προϋποθέτει  τη συνεργασία τόσο σε διακρατικό επίπεδο όσο και μεταξύ των εγχώριων φορέων και οργανισμών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των κοινωνικών εταίρων σε τομείς όπως:

 • η αναβάθμιση των προγραμμάτων ψηφιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
 • η ενδυνάμωση της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων και
 • η ενίσχυση της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση μέσα από τη διασύνδεση του ιστοτότοπου nationalcoalition.gov.gr με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή πλατφόρμα Digital Skills & Jobs Platform (DSJP), προσφέροντας στους χρήστες μεγαλύτερες δυνατότητες πληροφόρησης.

Τέλος, επισημαίνει ότι η Ελλάδα προκειμένου να επιτύχει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της έχει στη φαρέτρα της μία σειρά από πολύτιμα στρατηγικά κείμενα όπως η Ψηφιακή Πυξίδα 2030 και χρηματοδοτικά εργαλεία όπως ο Μηχανισμός Συνδέοντας την Ευρώπη,   το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης, τον μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη.

Αναφορικά με το Kέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

Αποτελεί το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στην Ελλάδα με αντικείμενο την διερεύνηση θεμάτων που αφορούν στην ελληνική οικονομία. Επιπλέον, με την ιδιότητα του συμβουλευτικού οργάνου του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από τον οποίο εποπτεύτεται, το ΚΕΠΕ παρέχει στην επίσημη Πολιτεία τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Η εξειδίκευση του ερευνητικού προσωπικού του ΚΕΠΕ (στην πλειονότητα οικονομολόγοι, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος) σε συγκεκριμένους τομείς, καθώς και η διατήρησή του υπό κοινή στέγη, έχει ως αποτέλεσμα την συγκέντρωση τεχνογνωσίας και τον συγκερασμό εμπειριών και γνώσεων για την διεξαγωγή συνθέτων αναλύσεων.

Μπορείτε να διαβάσετε για τη μελέτη στον σύνδεσμο: https://www.kepe.gr/images/dpm/DPM_NO1_2023.pdf

© ΚΕΠΕ- περιεχόμενο & οπτικό υλικό

Target audience
 • Digital skills for all
 • Digital skills for the labour force.
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Digital technology / specialisation
 • Digital skills
Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
Country
 • Greece
Industry - Field of Education and Training
 • Personal skills and development
Type of initiative
 • National initiative
Publication type
 • Study
Διαβάσετε περισσότερα