Θεσμικός ρόλος του είναι η συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάθεση και διατήρηση του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής παραγωγής (περιεχόμενο και δεδομένα) και τη διάχυσή της, εντός και εκτός της χώρας. Η εθνική ηλεκτρονική υποδομή που αναπτύσσει το ΕΚΤ, εξασφαλίζει σε διάφορες κοινότητες χρηστών, πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο και δεδομένα, υποστηρίζει σε όλα τα στάδια την παραγωγή δεικτών και στατιστικών Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), και παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες σε πλήθος οργανισμών που διαθέτουν και διαχειρίζονται περιεχόμενο. Είναι εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

National Coalition member
ΝΑΙ
Organization category
  • Public institution
Target audience
  • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
  • Digital skills in education.
  • Digital skills for the labour force.
Digital technology / specialisation
  • Digital skills
Country
  • Greece
Industry - Field of Education and Training
  • Information and communication technologies not elsewhere classified
Διαβάσετε περισσότερα