H Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δημοσίευσε την 1η έκδοση του Οδηγού Ψηφιακής Προσβασιμότητας για ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Ο «Οδηγός» αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης να καταρτίσει ένα πλήρες, δομημένο και συνοπτικό εγχειρίδιο  για την ψηφιακή προσβασιμότητα. Ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστούν όλες οι σχετικές έννοιες, όπως της χρηστικότητας και της συμπερίληψης, καθώς και να δοθούν πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για θέματα, όπως η συμμετοχή των χρηστών στην αξιολόγηση της ψηφιακής προσβασιμότητας.

Απευθύνεται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που εμπλέκονται στην ανάπτυξη, επικαιροποίηση, συντήρηση των ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των φορέων τους, στους υπεύθυνους ανάπτυξης περιεχομένου και σε όλα τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που ενδιαφέρονται για θέματα προσβασιμότητας των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του φορέα τους.

Αναμένεται να αποτελέσει ένα πλήρες, δομημένο και συνοπτικό εγχειρίδιο, για την κατανόηση των βασικών εννοιών της ψηφιακής προσβασιμότητας, την ανάλυση των αρχών της και τους τρόπους επίτευξης του βέλτιστου βαθμού προσβασιμότητας στους ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης για την αποδοτικότερη και χωρίς αποκλεισμούς εξυπηρέτηση των πολιτών.

Δομή του Οδηγού Ψηφιακής Προσβασιμότητας

Αρχικά, ορίζονται οι βασικές έννοιες που αφορούν την προσβασιμότητα, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στο ευρωπαϊκό και εθνικό σύστημα σχεδιασμού δημόσιων πολιτικών. Στη συνέχεια, με βάση το ισχύον πρότυπο EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) «Accessibility requirements for ICT products and services», περιγράφονται οι αρχές, οι οδηγίες και τα κριτήρια επιτυχίας όπως αυτά αναφέρονται στο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.1, επίπεδο ΑΑ. Ακολούθως, παρουσιάζονται πληροφορίες αναφορικά με τη διεξαγωγή απλουστευμένων ελέγχων, τη δυνατότητα χρήσης συνδυασμένης εμπειρογνωμοσύνης και τη συμμετοχή χρηστών στην αξιολόγηση της ψηφιακής προσβασιμότητας. Τέλος, στην ενότητα Δήλωση Προσβασιμότητας, παρατίθενται το γενικό πλαίσιο κατάρτισης της, οι οδηγίες συμπλήρωσής της και παρέχεται υπόδειγμα αυτής.

Καταληκτικά, ο οδηγός συμπληρωματικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο της προσβασιμότητας, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στη διάθεση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, ούτως ώστε οι διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές να καθίστανται περισσότερο προσβάσιμες, χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς στους χρήστες, ιδίως στα άτομα με αναπηρία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη τήρηση της αρχής του αθολικού σχεδιασμού σε έργα ΤΠΕ της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Επιδιώξεις και οφέλη

Η ταχεία διάδοση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτύου και των φορητών συσκευών καθιστά πλέον αδήριτη ανάγκη τη διασφάλιση της ψηφιακής προσβασιμότητας καθώς επιτρέπει σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να πλοηγούνται και να αλληλεπιδρούν με το Διαδίκτυο.

O Οδηγός Προσβασιμότητας μπορεί να χρησιμεύσει ως εκπαιδευτικό υλικό, εργαλείο κατάρτισης και πρακτικός οδηγός τόσο για εργαζόμενους όσο και για τους ίδιους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Προωθεί την ανάπτυξη και αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, τη συμμόρφωση με τα πρότυπα προσβασιμότητας, και το σχεδιασμό υπηρεσιών με επίκεντρο τον χρήστη, στοχεύοντας σε μια «ψηφιακή εμπειρία» χωρίς αποκλεισμούς. Ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στον «Οδηγό», οι οργανισμοί και οι πολίτες αλληλοεπιδρούν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πιο προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς,  ενισχύοντας παράλληλα τις δικές τους ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις.

Επισημαίνεται ότι για την τελική κατάρτιση του, μελετήθηκαν διεξοδικά οι απόψεις και ενσωματώθηκαν τα σχόλια που υποβλήθηκαν, στο  πλαίσιο της Ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης, από φορείς, όπως η  Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ). Ως κύρια πηγή πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε το Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) καθώς και η Οδηγία 2016/2012 και οι συνοδευτικές Εκτελεστικές Αποφάσεις της Ε.Ε., τα οποία έχουν προσαρμοστεί, επιμεληθεί και εμπλουτισθεί για τις ανάγκες της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Organization
array(22) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_methodology" ["label"]=> string(11) "Methodology" ["name"]=> string(11) "methodology" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(298) "

Αποτελεί προόν διαβούλευσης στο open.gov.gr . Βασίστηκε στο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) καθώς και στην Οδηγία 2016/2012 και τις συνοδευτικές Εκτελεστικές Αποφάσεις της Ε.Ε.

" ["menu_order"]=> int(8) ["instructions"]=> string(86) "Methodological notes, eg. Based/Not based on DIG.COMP, European e-Competence Framework" ["required"]=> int(1) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(29) "group_digital_skills_resource" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(0) ["delay"]=> int(0) ["_name"]=> string(11) "methodology" ["_valid"]=> int(1) }
Methodology

Αποτελεί προόν διαβούλευσης στο open.gov.gr . Βασίστηκε στο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) καθώς και στην Οδηγία 2016/2012 και τις συνοδευτικές Εκτελεστικές Αποφάσεις της Ε.Ε.

Target audience
 • Digital skills for the labour force.
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
 • Digital skills for all
Digital technology / specialisation
 • Digital skills
 • Web Development
 • Mobile Application Development
 • Software
Digital skill level
 • Intermediate
 • Advanced
 • Digital Expert
Country
 • Greece
Industry - Field of Education and Training
 • Generic programmes and qualifications not elsewhere classified
 • Software and applications development and analysis
 • Information and communication technologies not elsewhere classified
Target language
 • Greek
Type of initiative
 • National initiative
Supporting documents
Target group
 • Persons with 3-10 years work experience
 • Persons with 10+ years work experience
Skills resource type
 • Self-Assessment Tool
File for download
Διαβάσετε περισσότερα