Η δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας στα ψηφιακά επαγγέλματα για τις γυναίκες και τους νέους αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση και τα  μέλη της.

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες  οι γυναίκες έχουν καταφέρει να σπάσουν την ‘’γυάλινη οροφή’’ στον τομέα Τ.Π.Ε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat  οι γυναίκες στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα τέταρτο των απασχολούμενων ειδικών Τ.Π.Ε. Μάλιστα, οι Ελληνίδες που εργάζονται στον τομέα των Τ.Π.Ε. σημειώνουν το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τους άνδρες, στην ΕΕ (29,4 %).

Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην Ελλάδα και  η δημιουργία χώρου για τα γυναικεία ψηφιακά ταλέντα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2022 (DESI), ο οποίος παρακολουθεί την ψηφιακή πρόοδο των κρατών μελών της ΕΕ σε βασικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων,  αποτυπώνεται η βελτιωμένη ικανότητα της Ελλάδας να στηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε βασικούς τομείς όπως η εκπαίδευση και οι επιχειρήσεις.

Ο υποδείκτης DESI για την Ελλάδα αναφορικά με  γυναίκες ειδικούς Τ.Π.Ε. δείχνει ότι το ποσοστό των γυναικών εμπειρογνωμόνων ΤΠΕ (21 %) είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (19 %). Επίσης, όσον αφορά στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες: ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων για την Ελλάδα για το 2020 αναδεικνύει μια άλλη πτυχή: στην ηλικιακή ομάδα των 25 έως 29 ετών, οι γυναίκες είναι πιο ψηφιακές σε σύγκριση με τους άνδρες, με 46 % έναντι 37 %.

Έχει δρομολογηθεί ήδη ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών και μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων στον τομέα των Τ.Π.Ε., την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των κοριτσιών, των γυναικών (και των νέων γενικά) και τη διασφάλιση της πρόσβασης των γυναικών σε ψηφιακές θέσεις εργασίας και σε ευκαιρίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων. Οι δραστηριότητες αποσκοπούν, επίσης, να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την Ψηφιακή Δεκαετία που προσβλέπει σε 20.000000 ειδικών στον τομέα των Τ.Π.Ε. και αύξηση σε 80 % των ευρωπαίων πολίτων  με βασικές ψηφιακές δεξιότητες έως το 2030.

Οι θέσεις εργασίας σε ψηφιακά επαγγέλματα διαρκώς αυξάνονται: γιατί η επένδυση στις ψηφιακές δεξιότητες των νέων είναι απαραίτητη;

Με την ψηφιοποίηση να αλλάζει βασικούς τομείς στην Ελλάδα, η απασχόληση εργαζομένων στα ψηφιακά επαγγέλματα διαρκώς αυξάνεται. Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου της Ευρωπαικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση για την περίοδο 2016 και 2021, το ποσοστό του ελληνικού εργατικού δυναμικού με εκπαίδευση ΤΠΕ στην απασχόληση αυξήθηκε κατά 10,9 μονάδες, ή 80,5 % — το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη.

 Αν εστιάσουμε στην ηλικιακή ομάδα των 16-24 ετών, η Ελλάδα είναι μεταξύ των πρωτοπόρων: με το 88 % των νέων με τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες — πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (71 %).

Παρά τα  παραπάνω στοιχεία, οι μελλοντικές προκλήσεις παραμένουν. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (η οποία παρακολουθεί την πρόοδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα), οι Έλληνες φοιτητές είναι λιγότερο πιθανό να επιλέξουν τομείς ΤΠΕ, τεχνολογίας ή STEM, και  φαίνεται ότι επιλέγουν τις κοινωνικές  και τις ανθρωπιστικές επιστήμες (κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ).

Η Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση αναδεικνύεται ως  βασική κινητήρια δύναμη για την ψηφιακή εκπαίδευση

Η ψηφιακή εκπαίδευση έχει γίνει ένα ισχυρό πολιτικό επίκεντρο στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των περιορισμών λόγω της νόσου COVID-19, η χώρα έλαβε αποφασιστικά μέτρα για τη μεταφορά της μάθησης στο διαδίκτυο, αλλά αντιμετώπισε προκλήσεις όσον αφορά στην πρόσβαση και την εφαρμογή, όπως και πολλές άλλες χώρες της ΕΕ.

«Η Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας για τη βελτίωση των δεξιοτήτων, συμβάλλοντας στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της απασχόλησης για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ όλων των διαφόρων παραγόντων που εργάζονται για τις ψηφιακές δεξιότητες στην Ελλάδα».

Η Ελλάδα διαθέτει τον υψηλότερο αριθμό συνιστώμενων ωρών ετησίως (150) για τις ΤΠΕ ως υποχρεωτικό διακριτό μάθημα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και τα αποτελέσματα της ψηφιακής μάθησης προσδιορίζονται λεπτομερώς για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Ωστόσο, η έλλειψη παρακολούθησης σε συστηματικό επίπεδο καθιστά δύσκολη την εξακρίβωση του αντικτύπου και των αποτελεσμάτων της ψηφιακής εκπαίδευσης και της διαδικτυακής μάθησης στα σχολεία. 

Ταυτόχρονα, έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος σε βασικούς τομείς — ιδίως στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, όπου η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των χαμηλότερων κρατών μελών της ΕΕ.

Digital technology / specialisation
  • Digital skills
  • Software
  • Mobile Application Development
  • Web Development
Digital skill level
  • Basic
  • Intermediate
  • Advanced
  • Digital Expert
Country
  • Greece
Type of initiative
  • National initiative