Η Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, συστάθηκε και οργανώθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ17847/17.5.2018 (ΦΕΚ Β’ 1876/2018) Υπουργική Απόφαση, η οποία έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.34059/ΦΕΚ 4607/ τ. Β΄/18-10-2018 & ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.3335/ΦΕΚ 388/ τ. Β΄/13-02-2019 αποφάσεις.

ΛΗΨΗ Υ.Α. ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΛΗΨΗ Υ.Α. – 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΨΗ Υ.Α.- 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Οργανισμός
Μεθοδολογία

Υπουργικές Αποφάσεις

Στοχευόμενο κοινό (Κοινό- Στόχος)
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες ΤΠΕ και άλλους ειδικούς στον ψηφιακό τομέα.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Ψηφιακός εμπειρογνώμονας
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία- Πεδίο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Γενικά προγράμματα και προσόντα που δεν προβλέπονται
Γλώσσα στόχος
 • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Ομάδα-στόχος
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική επιμόρφωση (επανεκαπίδευση)
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Άτομα που φοιτούν στη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 0-3 ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα άνω των 10 ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Φυσικοί ομιλητές της γλώσσας (Ομιλητές μητρικής γλώσσας)
 • Άτομα με χαμηλές επιδόσεις
Είδος πόρων δεξιοτήτων
 • Μεθοδολογία