Σεμινάριο στο πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευκαιρία”

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών (Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης) οργάνωσε σεμινάριο στο πιλοτικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ψηφιακές δεξιότητες «Ψηφιακή Ευκαιρία», στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στις 30 Νοεμβρίου. Η δράση εντάσσεται στο Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση τόσο για το 2018 όσο και το 2019.

Μέχρι τώρα, έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω ενέργειες από το Τμήμα Καινοτομίας για τη διάχυση του προγράμματος “Ψηφιακή Ευκαιρία” σε εθνικό επίπεδο:

 • πρόσβαση από την κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας της Εθνικής Συμμαχίας στο σχετικό πληροφορικό υλικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://www.nationalcoalition.gov.gr/1507-2/),
 • διαμόρφωση φυλλαδίου με τη σύνοψη του προγράμματος στα ελληνικά,
 • δημιουργία διαδικτυακού εργαλείου (φόρμας) προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στην περιγραφή των θέσεων πρακτικής άσκησης που προσφέρουν (http://www.nationalcoalition.gov.gr/business-internship/)
 • τεχνική βοήθεια στις επιχειρήσεις για να συμπληρώσουν τη φόρμα και
 • προώθηση των παραπάνω συνδέσμων στο πλαίσιο δράσεων της Εθνικής Συμμαχίας που απευθύνονται σε επιχειρήσεις.

 

Η ιδέα για τη διεξαγωγή ξεχωριστής δράσης για τη «Ψηφιακή Ευκαιρία» προέκυψε από την ανάγκη να ενημερωθούν τόσο οι εμπλεκόμενοι δρώντες για το πρόγραμμα όσο και για την προβολή του ρόλου της Εθνικής Συμμαχίας στην υποστήριξη και διάδοση του προγράμματος. Μέρος του σεμιναρίου βασίζεται στις ερωτήσεις που έχουν ήδη διατυπώσει προς το Τμήμα Καινοτομίας οι επιχειρήσεις.

Το πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οικονομία της οποίας βασίζεται κατά κύριο λόγο στον τριτογενή τομέα.

Το κοινό-στόχος ήταν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμος), τα τοπικά Επιμελητήρια και οι ιδιοκτήτες των τοπικών επιχειρήσεων. Οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Επιμελητήρια αναμένεται να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά για την περαιτέρω διάδοση του προγράμματος μέσα από τα τοπικά ΜΜΕ, παραδοσιακά και ηλεκτρονικά.

 • Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι του σεμιναρίου διαμορφώνονται ως εξής:
 • ενημέρωση για τη συλλογιστική και τις διαδικασίες του προγράμματος,
 • προβολή της σημασίας των ψηφιακών δεξιοτήτων για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, είτε πρόκειται για ΜΜΕ είτε για μεγαλύτερες,
 • παρουσίαση των διαδικτυακών εργαλείων της Εθνικής Συμμαχίας αναφορικά με το πρόγραμμα,
 • επεξήγηση της μεθοδολογίας για την σωστή περιγραφή των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης (βήματα πριν και κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης της φόρμας, παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη),
 • παρουσίαση συμπληρωμένου υποδείγματος και
 • ενθάρρυνση των συμμετεχόντων να συμπληρώσουν μια φόρμα επί τόπου.

Οι συμμετέχοντες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλα τα παραπάνω. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής επιχειρηματικότητας πρότειναν την προβολή των εργαλείων της Εθνικής Συμμαχίας μέσα από τις ιστοσελίδες τους.

Υπεύθυνη για το πρόγραμμα είναι η κα Β. Καραγιαννάκου, στέλεχος του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών.